هر آنچه در مورد کاشی کاری ساختمان و نصب سرامیک لازم است بدانیم

مقدمه

پوشـش نهائـی دیوارهـا در قسـمتهای مختلـف سـاختمان بـا توجه بـه کاربری
آنهـا متفـاوت اسـت. به عنـوان مثـال پوشـش دیوارهـای خارجـی میتوانـد انـدود
سـیمانی، آجـر نمـا و یـا سـنگ بـوده و دیـوار اتـاق خـواب از گچ باشـد. امـا باید در
ًنظـر داشـت کـه پوشـش نهائـی متناسـب بـا کاربـری هر فضـا متفـاوت اسـت. مثلا
نمیتـوان دیـوار محوطـه را بـا انـدود گچ پوشـاند زیرا این انـدود در فضـاي باز تحت
تأثیـر عوامـل جـوي قـرار گرفتـه و زود ازبیـن ميرود.
برای پوشـش نهائی مکانهای مرطوب مانند سـرویسها و آشـپزخانه ازانواع کاشـی
و سـرامیک اسـتفاده میشـود که هـم دارای طرحهـای متنوع وزیبا میباشـند و هم
قابل شستشـو هستند.
کاشـیکاری نیـز از مـوارد انجـام عملیـات نـازککاری اسـت کـه در قسـمتهای
مختلـف سـاختمان شـامل آشـپزخانه، سـرویس بهداشـتی، حمام و سـایر آبریزگاههـای موجود در سـاختمان و
همچنیـن تابلوهـای تزئینـی و اماکـن مذهبـی بـه اجـرا در میآیـد.

استاندارد عملکرد

بـا اسـتفاده از نقشـه و نشـریۀ 55سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور قـادر بـه انجـام کاشـيکاری بـا
رعایـت شـرایط زیسـتمحیطی باشـد.

مصالح و وسایل لازم

مصالح مورد نیاز در انجام عملیات کاشیکاری عبارتاند از:

کاشی
ماسه
سیمان سیاه و سیمان سفید
پودر سنگ
چسب کاشی
خاک رس

وسایل مورد استفاده در کاشیکاری

این وسایل عبارتاند از: تیشه، شمشه، تراز، شاقول، ریسمانکار، مالۀ شیاردار، مداد یا قلم علامتگذاری، متر، گونیا،
کاشیبُر، گازانبر، سوهان، سنگ سمبادۀدستی، برس سیمی و فرز، دستکش لاستیکی و گونی کنفی.

اجرای کاشی

قبــل از اجــراي عملیــات بایــد زیرســازي کار را از نظــر شــاقولي و همچنیــن گونیــا بــودن کنجهــا و
نبشهـا کنتـرل نمـود و چنانچـه نواقـص و اشـکالاتي در زیرسـازي وجـود داشـته باشـد، آنهـا را برطـرف
نمـود. در سـطح زیـر کاشـيکاري نبایـد پوششـي از کاهـگل، گـچ و خـاک، گـچ یـا هـر نـوع مـلات دیگـري
غیـر از ماسـه و سـیمان وجـود داشـته باشد.کاشـی را نبایـد قبـل از نصـب، بـه مـدت زیـاد در آب قـرار داد
کـه زنجـاب شـود، فقـط کافـی اسـت کاشـی را درآب فـرو بـرده و بـهکار بـرد. در حمـام، دستشـوئی و ماننـد
آن کـه عایـقکاری در بدنـه دیـوار قـرار دارد، حتمـاً بایـد روی عایـقکاری تـوری سـیمی، نصـب و کامـ ًلا بـه
دیـوار محکـم شـود

روشهای انجام کاشیکاری

به طور کلی کاشیکاری به سه روش انجام میشود که عبارتاند از :

الف) روش دوغاب ریزی: بـا توجـه بـه ایـن کـه رج اول، مبناي کل کاشـيکاري دیـوار اسـت، بنابراین دقـت در اجراي ایـن رج از اهمیت بالایـی برخـوردار اسـت. نکتـۀ مهمـی که بایـد در اجـراي رج اول کاشـیکاری رعایت گـردد، ایجاد خـط تراز با
اسـتفاده از شـیلنگتراز و یـا تـراز لیـزری میباشـد؛ بـه ایـن صورت کـه پـس از ایجاد خط تـراز روی دیـوار، با
توجـه بـه نقشـه، محـل شـروع رج اول را مشـخص نمـوده و بـا فاصلۀ مناسـب از این خـط، زیر کار را ماسـه نرم
ریختـه و میکوبنـد و بـا اسـتفاده از شمشـه و تـراز آن را تسـطیح مینمایند.
سـپس بـا تأمیـن فاصلـۀ متوسـط ضخامـت دوغاب بـه میـزان 3سـانتيمتر از برجسـتهترین قسـمت دیـوار به
شـرح زیـر عمـل میشـود. ابتـدا بایـد بـا اسـتفاده از آب و خـاکرس سرندشـده؛ خمیـر گلرس تهیـه نمـوده،
سـپس بـا خیسکـردن کاشـيها به نصب آنها روی ماسـه تراز شـده پـای دیوار اقـدام نمـود. از خمیر گلرس
جهـت ثابـت نگهداشـتن کاشـي در محـل خـود اسـتفاده ميشـود. بعـد از نصـب تمـام کاشـيهاي رج اول و
کنتـرل شـاقولي، همراسـتایي و رعایـت 2تـا 3میليمتـر بنـد قائـم بیـن آنهـا، بـه انـدازۀ یکسـوم ارتفـاع
کاشـي دوغابریـزي ميشـود. بعـد از خودگیـري نسـبي دوغاب مرحلـه اول، مراحـل بعدي دوغابریـزي انجام
ميشـود تـا پشـت کاشـيها کام ً ـلا از دوغـاب پـر شـود سـپس همراسـتایی کاشـیها، شـاقولی بـودن آنهـا و
گونیـا بـودن نبشهـا و کنجهـا را کنتـرل مینماینـد.
پـس از اجـرای رج اول و کنتـرل آن، خمیـر گلرس لبـۀ کاشـیها را برداشـته و بـه نصـب کاشـیهای رج دوم
اقـدام میشـود لازم بـه توضیـح اسـت کـه بایـد نسـبت بـه شـاقول نمـودن کاشـیها و گونیـا بـودن آنهـا در
کنجهـا و نبشهـا و همراسـتایی بندهـا توجـه لازم مبذول گردد. سـایر رجهای کاشـیکاری را بـه همین روش
اجـرا مینماینـد تـا بـه ارتفـاع مـورد نظر در نقشـه دسـت یابند.

ب)روش ملات گذاری : در ایـن روش مـلات خمیری ماسـه و سـیمان را در پشـت کاشـی قـرار داده و به دیـوار میچسـبانند. همانطور کـه گفتـه شـد از ایـن روش بیشـتر بـرای رجهـای آخـر کـه امـکان دوغابریـزی نداشـته و نیـز زیـر سـقفها
اسـتفاده میشـود. لازم بـه توضیـح اسـت کـه اگـر بخواهنـد از ایـن روش در کارهـای نـو هماننـد زیر سـقفها
اسـتفاده نماینـد ابتـدا بایـد سـطح زیر کار را با اندود ماسـه و سـیمان هموار نمـوده، پس از خشکشـدن اندود،
به نصـب کاشـیها اقـدام گردد.

ج)روش چسباندن با چسب های مخصوص کاشی: این روش بیشتر در سطوحی که ً قبلا کاشیکاری شده و نیاز به مرمت و بازسازی دارند استفاده میشود.
در این روش ابتدا سطح زیر کار را با تیشه مضرس (زبر) نموده و آنرا شستشو داده تا از گردوغبار و چربیهای موجود پاک شده و با چسب، درگیری بهتری ایجاد نماید سپس سطح را با چسب مخصوص کاشی و به وسیلۀ ماله مضرس اندود نموده و کاشیها را روی آن میچسبانند.

بندکشی

منظـور از بندکشـی پـر کـردن درز بیـن کاشـیها بهوسـیلۀ دوغـاب میباشـد. بـرای پـر کـردن بندهـا از دوغاب سـیمان سـفید و پودر سـنگ اسـتفاده میشـود. روش انجـام کار بـه ایـن شـرح اسـت که ابتدا به وسـیلۀ برس سـیمی، بندهای بین کاشـیها
را تمیز نموده و سـپس دوغاب عسـلی تهیه شـده را با دسـتکش لاسـتیکی روی بندهای بین کاشـیها کشـیده تـا آنهـا را پـر نمایـد و قبـل از خشکشـدن دوغـاب، سـطح کار را به وسـیلۀ گونـی کنفی پـاک مینمایند.

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
خدمات ساختمانی و بازسازی مالتی فیکس
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : بازسازی، طراحی داخلی، کابینت و کارهای چوبی، بنایی، تاسیسات ، تزئینات داخلی، کاشی کاری، برقکاری ساختمان، لوله کشی آب، نقاشی ساختمان، سیم کشی تلفن، کاغذ دیواری، پارکت، کولر ، پکیج، رادیاتور
  • تلفن: 021-77452062، 0912-2782379، 0912-4010441